ข่าวประชาสัมพันธ์


 โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป 
 ระเบียบการ รับนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561 Download รูปภาพ มอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา 


ภาพกิจกรรมปรัชญา

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง