ข่าวประชาสัมพันธ์


 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการปรับปรุง Software บนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก วันที่ 28 มีนาคม 2560 Download รูปภาพ มอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา 
 โรงเรียนสาธิต ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 


ภาพกิจกรรมปรัชญา

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง