ข่าวประชาสัมพันธ์

 โรงเรียนสาธิต ฯ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป ระเบียบการ รับนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561 

ภาพกิจกรรม