โรงเรียนสาธิต ฯ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

ประเภทข่าว : ทั่วไปวันที่ประกาศข่าว : 4 เมษายน 2561แหล่งที่มา : โรงเรียนสาธิตฯหน่วยงานที่ลงข่าว : โรงเรียนสาธิตฯ
 
satit rbru
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ในระดับสูงดังนี้
1.เด็กหญิงกวิสรา พุ่มมูล 100 คะแนน
2.เด็กหญิงธันณ์ญา วิเวโก 100 คะแนน
3.เด็กหญิงกวินทรา กำลังสง่า 99 คะแนน
และมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) คะแนนเฉลี่ยทั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 91.37