สถานที่ตั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 5 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี