ปรัชญา​

ส่งเสริมพัฒนาการ วางรากฐานการศึกษา พัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนต้นแบบนสะเต็มศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

อัตลักษณ์

คิดเชิงสร้างสรรค์ สื่อสาร 2 ภาษา

เอกลักษณ์

โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม ผู้นำทางการศึกษา

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
  2. พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้
  3. ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
  4. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

ยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้
ยุทศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ยุทศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนสาธิตฯ มีหลักสูตรแบบ STEM และ STEAM ครูเป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. มีองค์ความรู้ใหม่ ผลงาน วิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR
4. โรงเรียนสาธิตฯ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล รองรับการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาคุณลักษณะ 4 และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของผู้เรียน
กลยุทธ์ 1.3 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 2.2 ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกรอบของหลักสูตรสะเต็มศึกษา
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถเฉพาะทางของผู้เรียนตามหลักการของพหุปัญญา

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาครูและบุคลากรตามแผนงาน
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย