วิสัยทัศน์

โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาผู้นำทางความคิด สร้างคนดี มีวินัย เป็นคนเก่งในยุค 4.0

พันธกิจ

   1. ผู้เรียนดี เก่ง มีวินัย เป็นผู้นำทางความคิด
   2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เป็นผู้นำทางการศึกษา 4.0
   3. มีต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา ที่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุค 4.0
   4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีความเป็นชาววังสวนบ้านแก้ว
   5. การบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับ ของชุมชน สังคม
   6. มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

ดี เก่ง เด่นวินัย เป็นผู้นำทางความคิด ก้าวทันยุค 4.0

เอกลักษณ์

โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม ผู้นำการศึกษายุค 4.0