ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2524 ที่ตั้ง 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 039 – 471066 Website : www.rbru.ac.th

         พ.ศ. 2524 – 2525 ได้จัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยอาจารย์สาลีวรรณ เลาหตรีลานนท์ ใช้สถานที่ที่คณะครุศาสตร์ ของวิทยาลัยครูจันทบุรี โดยใช้งบประมาณบำรุงการศึกษาของคณะ มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นสวัสดิการแก่อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

        พ.ศ. 2526 – 2527 ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารโรงเรียนสาธิต ซึ่งเป็นอาคารที่กู้เงินธนาคารโลกมาสร้าง เพื่อเป็นโรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะ มีด้วยกัน 3 อาคาร คือ อาคารเรียน 2 อาคาร อาคารหอประชุม 1 อาคาร ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ยังเป็นสวัสดิการแก่อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างเหมือนเดิม

        พ.ศ. 2528 – 2535 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยรำไพพรรณี ตามวัตถุประสงค์ของกรมการฝึกหัดครู

        พ.ศ. 2536 – 2537 ได้มีการปรับและจัดชั้นเรียนเป็น 4 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

ชั้นบริบาล
รับเด็ก
อายุ 2 - 2/11 ปี
ชั้นอนุบาล 1
รับเด็ก
อายุ 3 - 3/11 ปี
ชั้นอนุบาล 2
รับเด็ก
อายุ 4 - 4/11 ปี
ชั้นอนุบาล 3
รับเด็ก
อายุ 5 - 5/11 ปี

การเรียนการสอนเป็นการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นหลัก เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษาของวิทยาลัยรำไพพรรณี เอกบรรณารักษ์ คหกรรมศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการของครูอนุบาลโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน

พ.ศ. 2538 – 2546 วิทยาลัยรำไพพรรณีเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยรำไพพรรณี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี เปลี่ยนตราจากศักดิเดช ซึ่งเป็นตราประจำองค์ของรัชกาลที่ 7 เป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันพระราชทานแก่สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ

โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และนำการสอนภาษาจากสิ่งแวดล้อมมาเสริม เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษา ของสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี เอกบรรณารักษ์ คหกรรมศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ และเป็นสถานที่ ฝึกปฏิบัติการของครูอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการของบุคลากรทางด้านการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่น ตามภาระหน้าที่ของสถาบันราชภัฏ

ปีการศึกษา 2547 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการปรับการจัดชั้นเรียนเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ชั้นอนุบาล 1
รับเด็ก
อายุ 3 - 3/11 ปี
ชั้นอนุบาล 2
รับเด็ก
อายุ 4 - 4/11 ปี
ชั้นอนุบาล 3
รับเด็ก
อายุ 5 - 5/11 ปี

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการศึกษา เป็น 11 หลักสูตร ดังนี้


ระดับชั้น
หลักสูตร

บริบาล
หลักสูตรปกติ

หลักสูตรสองภาษา

อนุบาล 1
หลักสูตรปกติ

หลักสูตรสองภาษา

อนุบาล 2
หลักสูตรปกติ

หลักสูตรสองภาษา

อนุบาล 3
หลักสูตรปกติ

หลักสูตรสองภาษา

ประถมศึกษา
หลักสูตร บูรณาการ STEM PBL Education & World Languages
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรสองภาษา