คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร

คณะผู้บริหาร
satit rbru
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
คณบดีคณะครุศาสตร์
satit rbru
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ

บริบาลหลักสูตรปกติ
satit rbru
นางสาวสุดารัตน์ กล่อมเกลี้ยง
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวสิริเพ็ญ สุวรรณวัฒน์
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 1 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นางสาวดวงเดือน ผลจันทร์
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวอมรรัตน์ ศรีจักร์
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 2 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นายสุรศักดิ์ เล็กวงษ์
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวศิริรัตน์ เบ็ญจมาศ
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 3 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นางสาวนพวรรณ คงพริ้ว
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวศิริกุล เผยฉวี
ครูพี่เลี้ยง
บริบาลหลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวธัญวรัตน์ รักธัญการ
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวปุณยนุช ธนะศิริจินดา
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 1/1 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวกัญจนพร สากุลา
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาววราภรณ์ ฉายวิเศษพล
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 1/2 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวณัฐรัตน์ เวียงนนท์
ครูประจำชั้น
satit rbru
-
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 2/1 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวชลิตา เพิ่มพูล
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวหทัยชนก แสงสว่าง
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 2/2 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวปรียาภรณ์ เชยสวรรค์
ครูประจำชั้น
satit rbru
-
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 3/1 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวนรารัตน์ กำเนิดสินธุ์
ครูประจำชั้น
satit rbru
-
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 3/2 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวนิสารัตน์ บุญโยประการ
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวณหทัย งอนสันเทียะ
ครูพี่เลี้ยง

ครูชาวต่างชาติ
satit rbru
Mrs. Jeanne Salvan Batioca
satit rbru
Miss Shirley Guintao
satit rbru
Miss Elvie Phait Roa
satit rbru
Mr. Roumel Laueta Evangelista
satit rbru
Mr. Mark Christopher Buguis
satit rbru
Mr. Paulo Langman

ประถมศึกษาปีที่ 1/1
หลักสูตรบูรณาการ STEM PBL Education & World Languages
satit rbru
นางสาวจตุพร โพธิพัฒน์
ครูประจำชั้น
satit rbru
นายวีระ ผาสุข
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
หลักสูตรบูรณาการ STEM PBL Education & World Languages
satit rbru
นางสาวชมพูนุช มากเจริญ
ครูประจำชั้น
satit rbru
นายวีระ ผาสุข
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นายอนันตชัย ทองปาน
ครูประจำชั้น
satit rbru
นางสาวเพ็ญวดี พวงใส
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นายอภิชิต ปะทะวัง
ครูประจำชั้น
satit rbru
นาวสาวโชติกา เกษจันทร์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นายไพศาล สวยงาม
ครูประจำชั้น
satit rbru
นายกำชัย ทบบัณฑิต
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นางสาวฐิติพร ศิลาลอย
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ
satit rbru
นางสาวปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาววรพิชชา คำแสน
ครูประจำชั้น
satit rbru
Mr. Mark Christopher Buguis
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวมิถุนา โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้น
satit rbru
Mr. Paulo Langman
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสองภาษา
satit rbru
นางสาวปนัดดา ศิริพัฒนกุล
ครูประจำชั้น

ธุรการ
satit rbru
นางสาวเมณชา พันธ์เพ็ง
นักวิชาการ

พ่อบ้าน - แม่บ้าน
satit rbru
นางจิราพัชร บุญเพิ่ม
แม่บ้าน
satit rbru
นางชุมพร คำแก้ว
แม่บ้าน
satit rbru
นายเชย เสาวดีย์
พ่อบ้าน
satit rbru
นางสาวภาวดี มั่งมีสุขอนันต์
แม่บ้าน