คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร

คณะผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
คณบดีคณะครุศาสตร์
นายอนันตชัย ทองปาน
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางสาวนรารัตน์ กำเนิดสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวปนัดดา ศิริพัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวนพวรรณ คงพริ้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะครู

บริบาลหลักสูตรสองภาษา ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ยาประโคน
ครูประจำชั้น
นางสาวปุณยนุช ธนะศิริจินดา
ครูพี่เลี้ยง
บริบาลหลักสูตรสองภาษา ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ กล่อมเกลี้ยง
ครูประจำชั้น
นางสาวณิชชา คำนึงกิจ
ครูพี่เลี้ยง

อนุบาลหลักสูตรสองภาษา 1/1
นางสาวณัฐรัตน์ เวียงนนท์
ครูประจำชั้น
นางสาวกนกวรรณ ติณชาติ
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาลหลักสูตรสองภาษา 1/2
นางสาวธัญวรัตน์ รักธัญการ
ครูประจำชั้น
นางสาวสุธิดา คงเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาลหลักสูตรสองภาษา 1/3
นางสาวดวงเดือน ผลจันทร์
ครูประจำชั้น
นางสาวนารีรัตน์ ตาปนานนท์
ครูพี่เลี้ยง

อนุบาลหลักสูตรสองภาษา 2/1
นางสาวชลิตา เพิ่มพูล
ครูประจำชั้น
นางสาวสินาภรณ์ ใจสุทธิ
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาลหลักสูตรสองภาษา 2/2
นางสาวสุธาศิณี เชิดนาม
ครูประจำชั้น
นางสาววลีพร ล้ำเลิศ
ครูพี่เลี้ยง

อนุบาลหลักสูตรสองภาษา 3/1
นางสาวนรารัตน์ กำเนิดสินธุ์
ครูประจำชั้น
นางสาวเพชรา สุทธา
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาลหลักสูตรสองภาษา 3/2
นางสาวอภิญญา ทองจันทร์
ครูประจำชั้น
นางสาวละอองทิพย์ อุทัยเสวก
ครูพี่เลี้ยง

อนุบาล 2 หลักสูตรปกติ
นายสุรศักดิ์ เล็กวงษ์
ครูประจำชั้น
นางสาวพิชญาภา สุวจสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยง
อนุบาล 3 หลักสูตรปกติ
นางสาวนพวรรณ คงพริ้ว
ครูประจำชั้น
นางสาววิจิตรา พลอยแหวน
ครูพี่เลี้ยง

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 หลักสูตรบูรณาการ STEM
นางสาวจตุพร โพธิพัฒน์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 หลักสูตรบูรณาการ STEM
นางสาวปารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
ครูประจำชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2/1 หลักสูตรบูรณาการ STEM
นางสาวเปรมณพิชญ์ มรีวรรณ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 หลักสูตรบูรณาการ STEM
นายอนันตชัย ทองปาน ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 หลักสูตรบูรณาการ STEM
นางสาวภาวิตา บำเพ็ญกิจ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 หลักสูตรบูรณาการ STEM
นางสาวมิถุนา โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ
นางสาวปนัดดา ศิริพัฒนกุล
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรสองภาษา
นายอภิชิต ปะทะวัง
ครูประจำชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรปกติ
นายเอกพล ชาประวัง
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสองภาษา
นายไพศาล สวยงาม
ครูประจำชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ
นางสาวเพ็ญวดี พวงใส
ครูประจำชั้น

ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกำชัย ทบบัณฑิต

ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
นายปณิธาน ศรีประเสริฐ

ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายชนายุสพงศ์ ผ่องวรรณ์

ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาววารุณี ศิริเจริญธรรม

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
Mrs. Jeanne Salvan Batioco
Miss Shirley Guintao Cua
Miss Elvie Pahit Roa
Mr. Roumel Laureta Evangelista
Miss Leah Logrono Rabadon

พ่อบ้าน – แม่บ้าน
นายเชย เสาวดีย์
พ่อบ้าน
นางจิราพัชร บุญเพิ่ม
แม่บ้าน
นางสาวภาวดี มั่งมีสุขอนันต์
พ่อบ้าน
นางชุมพร คำแก้ว
แม่บ้าน